Tampo: Pinho oregon

Ilhargas e Fundo: sapelli

Acabamento: Poro aberto